ទុយោខ្សែ HT3

  • សេចក្តីណែនាំខ្លីៗសម្រាប់ខ្សែ Hesheng Trunking HT3

    សេចក្តីណែនាំខ្លីៗសម្រាប់ខ្សែ Hesheng Trunking HT3

    Hesheng Cable Trunking HT3 គឺជាប្រភេទថាសខ្សែដែលសន្សំសំចៃថាមពល។បើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ខ្សែធម្មតា រចនាសម្ព័ន្ធមិនស្មើគ្នានៃប្រព័ន្ធទ្រទ្រង់ខ្សែដែលធ្វើពីផ្សិតអាចសន្សំសំចៃទាំងសម្ភារៈ និងចំនួនថាមពលអគ្គិសនី ហើយអាចសន្សំបានប្រហែល 30% ទៅ 40% នៃសម្ភារៈ។

-->